ipt>

Преглед на податоци

Редови: Стр. од 3
Приказ на измерени податоци - [ 1 / 3 - 54 ]
Датум и време Температура на почваВлажност на почваCO2Температура на воздухВлажност на воздух
26.05.2024 13:15 8.069.0757.00.053.0
26.05.2024 13:00 8.072.0759.00.051.0
26.05.2024 12:45 8.070.0770.00.052.0
26.05.2024 12:30 8.071.0769.00.049.0
26.05.2024 12:15 8.073.0775.00.047.0
26.05.2024 12:00 8.072.0777.00.043.0
26.05.2024 11:45 8.069.0773.00.045.0
26.05.2024 11:30 8.066.0769.00.049.0
26.05.2024 11:15 8.065.0761.00.046.0
26.05.2024 11:00 8.063.0771.00.045.0
26.05.2024 10:45 8.066.0763.00.046.0
26.05.2024 10:30 8.064.0763.00.049.0
26.05.2024 10:15 8.067.0765.00.051.0
26.05.2024 10:00 8.065.0770.00.055.0
26.05.2024 09:45 8.064.0779.00.059.0
26.05.2024 09:30 8.063.0766.00.062.0
26.05.2024 09:15 8.064.0776.00.060.0
26.05.2024 09:00 8.063.0772.00.058.0
26.05.2024 08:45 8.062.0784.00.056.0
26.05.2024 08:30 8.061.0780.00.052.0
123
Верзија 1.0